قدرت تشخیص چهره ها را دارد.

  قدرت حل معما را دارد .

 درک رنگ ولحن صدا در این قسمت است .

 تخیل وخواب در این ناحیه است .

 قدرت خلاقیت وکشف کردن دارد.

 ورزش وحرکات موزون بدن در این ناحیه است .

 استعداد موسیقی در این قسمت است .

 حس لامسه ودرک اشیاء سه بعدی در این قسمت است .

 جهت یابی توسط این قسمت مغز صورت می گیرد .

 با هنرهای نقاشی وطراحی سرو کار دارد.

 مرکز احساسات وعشق و دوست داشتن است .

 ادراکات آن کل نگر است .

 قدرت نظم وطبقه بندی ندارد.

 قدرت درک ریاضیات وفلسفه را ندارد.

 مهارت مدیریت را بلد نیست .

 خلاقیت وذوق هنری دارد ،نقاشان ، طراحان ، نویسندگان وهنرمندان بزرگ از این قسمت مغز بیشترین استفاده را می برند .

 ویژگی های زنانه در این قسمت است.

موانع پرورش نیمکره راست

افکاری که مانع رشد وتکامل نیمکره راست مغز می شوند عبارتند از :

 من باید همیشه جدی باشم .

 حق اشتباه کردن ندارم .

 اگر از نتیجه کاری مطمئن نیستم نباید انجام دهم .

 کاری که انجام می دهم باید خوشایند دیگران باشد .

 من باید عاقلانه عمل کنم وگرنه . . .

 همیشه دنباله رو آدمهای موفق باشم وشیوه عمل آنها را تقلید کنم .

 بر این باور باشم که آدم موفق کسی است که همیشه ساده ترین وکوتاهترین راه را برود چون راحت تر یا سریعتر به موفقیت میرسد .

راههای تقویت نیمکره راست:

 به مسائل به صورت کلی نگاه کنید نه جزئی .

 به خود مجال فکرهای تخیلی وخیال بافی بدهید .

 از گردش در طبیعت لذت ببرید وبه اصوات و رایحه ها توجه کنید .

 رمان بخوانید وداستان را به شکل تصویر در ذهن مرور کنید .

  بازیهای فکری داشته باشید.

 یادگیری را همیشه با کشیدن شکل وطرح انجام بدهید .

 نقاشی وطراحی را بیاموزید .

 بیشتر نگاه ومشاهده کنید تا اینکه گوش فرا بدهید .

 تصویر آرزوهای خود را در آینه بکشید.

 بدنبال ارتباطات بین افراد واشیاء و موضوعات باشید .

 بچه گانه فکر کنید وحس زیبا شناسی خود را تقویت کنید .(تقویت کودک درون)